Ogólne warunki użytkowania

REGULAMIN UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ BONDUELLE MEDIACENTER


Witamy na stronie internetowej BONDUELLE Mediacenter. Korzystanie ze strony, oznacza zapoznanie się z poniższą instrukcją oraz zobowiązanie się do jej przestrzegania. Niniejsza instrukcja ma na celu poinformowanie użytkownika o istnieniu praw własności intelektualnej, których należy przestrzegać oraz o sposobie gromadzenia i przetwarzania informacji, dotyczących użytkownika w ramach funkcjonowania niniejszej witryny internetowej. Treść niniejszej instrukcji może ulegać zmianom, zachęcamy więc do regularnego jej konsultowania.

1. DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ

W celu otrzymania identyfikatora i hasła, pozwalających na dostęp do strony https://mediacenter.bonduelle.com, należy uprzednio zarejestrować się za sprawą formularza, dostępnego na stronie głównej. Rejestrując się, użytkownik zobowiązuje się do podania wyłącznie prawdziwych informacji.

Uprawnionym użytkownikiem jest osoba fizyczna, która otrzymała pocztą elektroniczną identyfikator, umożliwiający dostęp do strony https://mediacenter.bonduelle.com. Identyfikator i hasło są ściśle osobiste i w żadnym wypadku, nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

BONDUELLE Mediacenter zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia o rejestrację. Informacja o odrzuceniu, bez uzasadnienia, zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej, podany w formularzu. Informacje, podane przez użytkownika, nie będą wykorzystywane przez stronę BONDUELLE Mediacenter, z wyjątkiem anonimowych celów statystycznych. BONDUELLE Mediacenter zastrzega sobie prawo do wstrzymania, czasowo lub definitywnie, bez uprzedzenia, dostępu do strony upoważnionemu użytkownikowi.

Użytkownik zobowiązuje się w takim przypadku do powstrzymania się od wykorzystywania ilustracji i/lub zdjęć, pobranych uprzednio ze strony lub skopiowanych na jakimkolwiek nośniku.

2. ZAWARTOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

Użytkownik oświadcza, że korzysta z niniejszych informacji na własną odpowiedzialność. BONDUELLE dokłada wszelkich starań, w celu dostarczania informacji i/lub narzędzi dostępnych i sprawdzonych, nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy, brak dostępności informacji i/lub obecności wirusów na swojej stronie internetowej.

3. POSZANOWANIE OSÓB

Użytkownik strony internetowej BONDUELLE Mediacenter zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów wynikających z ustawy dotyczącej Informatyki, plików i wolności osobistych, których naruszenie podlega sankcjom karnym.

W szczególności, należy powstrzymać się od gromadzenia, wszelkiego nieprawidłowego wykorzystywania informacji osobistych, do których użytkownik ma dostęp oraz w ogólnym rozumieniu od wszelkich działań, które mogłyby naruszyć prywatność, dobre imię, wrażliwość, wizerunek marki, wizerunek osoby fizycznej lub prawnej, a w szczególności BONDUELLE, unikając publikowania wszelkich wzmianek, wiadomości lub tekstów znieważających, prowokujących, szkodliwych, oczerniających lub zawierających groźbę, za sprawą jakiegokolwiek nośnika.

4. PRZESTRZEGANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Ogólna struktura, witryna internetowa, jak również w szczególności teksty, bazy danych, obrazy, wiedza i wszystkie inne elementy, składające się na stronę internetową BONDUELLE Mediacenter są wyłączną własnością BONDUELLE. Podobnie znaki towarowe, jak również wszelkie znaki zastrzeżone lub zarejestrowane jako znak towarowy, nazwa handlowa, oznaczenie pochodzenia, szyld, nazwa domeny lub, ogólniej, jakikolwiek inny element chroniony na mocy jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, w tym, w szczególności logo, pojawiające się na stronie, są wyłączną własnością BONDUELLE, a jakiekolwiek wykorzystywanie ich przez nieuprawnione osoby trzecie jest surowo wzbronione. Oprogramowanie strony internetowej pozostaje własnością Spółki Algoba Systems, świadczeniodawcy BONDUELLE. Jakakolwiek całkowita lub częściowa reprezentacja i/lub całkowite lub częściowe powielanie i/lub jakakolwiek całkowita lub częściowa adaptacja tej strony i/lub, przy czym niniejsza lista nie jest wyczerpująca, znaków towarowych i innych charakterystycznych znaków i/lub tekstów, bazy danych, obrazów, wiedzy lub innych elementów, chronionych, w jakikolwiek sposób, prawem własności intelektualnej, bez wyraźnej zgody BONDUELLE są zabronione i zostaną uznane za karalną podróbkę, podlegającą sankcjom przewidzianym w prawie karnym, w artykułach L. 335-2 i kolejnych Kodeksu własności intelektualnej. Jakakolwiek całkowita lub częściowa reprodukcja i/lub całkowita lub częściowa reprezentacja i/lub całkowita lub częściowa adaptacja strony, znaków towarowych, znaków charakterystycznych i wszelkich innych elementów chronionych prawem własności intelektualnej, bez wyraźnej zgody BONDUELLE jest zabronione, niezależnie od okoliczności i użytego w tym celu narzędzia i podlega sankcjom karnym, zgodnie z artykułem L. 716-1 i kolejnymi Kodeksu własności intelektualnej.

5. ZAMIESZCZANIE TREŚCI NA STRONIE BONDUELLE MEDIACENTER

Wszelkie dokumenty (zdjęcie, film, PDF, PPT…) zamieszczone na stronie BONDUELLE Mediacenter, muszą zawierać tytuł, opis i obowiązkowe informacje (copyright, prawa użytkowania, zasięg użytkowania, data…)

6. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązuje się:

  • Nie ujawniać osobom trzecim swoich danych do logowania na stronie BONDUELLE Mediacenter
  • Zapoznać się z regulaminem użytkowania mediów (nośnik, czas trwania i zasięg) oraz istniejącymi ograniczeniami rozpowszechniania, wskazanymi w instrukcjach oraz do ich przestrzegania
  • Nie dokonywać żadnych zmian wizerunków osób trzecich, produktów, stron, widniejących na zdjęciach
  • Nie kopiować, nie powielać w całości ani częściowo wszystkich lub części zdjęć, dostarczonych przez BONDUELLE Mediacenter, bez uprzedniej zgody
  • Ponownie sprawdzić przysługujące prawa, zgodnie z instrukcją medium, w przypadku ponownego korzystania ze strony, a w razie konieczności skontaktowanie się z zespołem BONDUELLE Mediacenter, w celu ponownej negocjacji praw
  • Przestrzegać informacji, zawartych w tytule i opisach zdjęć

7. NFORMACJE NATURY TECHNICZNEJ

Użytkownik strony BONDUELLE Mediacenter oświadcza, że posiada odpowiednie umiejętności i niezbędne narzędzia w celu dostępu i użytkowania strony. Użytkownik oświadcza, że sprawdził, że konfiguracja informatyczna używana przez stronę BONDUELLE Mediacenter jest wolna od wirusów i funkcjonuje bez zarzutów. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o tym, że strona internetowa BONDUELLE Mediacenter jest dostępna 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej, problemów informatycznych, problemów związanych z działaniem sieci telekomunikacyjnych lub innych problemów technicznych. Z uwagi na konieczność konserwacji, BONDUELLE Mediacenter może przerwać działanie swojej strony. Postara się uprzednio powiadomić o tym użytkowników.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik zostaje poinformowany, o tym, że zgodnie z ustawą nr 78-17 dotyczącą Informatyki, plików i wolności osobistych z dnia 6 stycznia 1978 roku wraz z późniejszymi zmianami, wprowadzonymi ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 roku, wszystkie podane informacje, w szczególności za sprawą wypełnianych formularzy, umożliwiają udzielenie odpowiedzi na zapotrzebowanie użytkownika i są przeznaczone na wyłączny użytek BONDUELLE Mediacenter jako jednostki odpowiedzialnej za przetwarzanie informacji, w celach administracyjnych, handlowych i technicznych.

Użytkownik ma prawo wglądu, zmiany i zażądania usunięcia danych osobowych, podanych w trakcie rejestracji, na następujących warunkach. W celu skorzystania z przysługujących mu praw, użytkownik może w każdej chwili zwrócić się z pisemną prośbą do administratora strony internetowej, podając swoje nazwisko, imię, numer telefonu i załączając skan dokumentu tożsamości na następujący adres poczty elektronicznej mediacenter-bonduelle@bonduelle.com